• Amit Lab, Sinner

  • Vakratunda Hospital Lab, Nashik

  • E.S.I.C Hospital,Satpur,Nashik
    (Maharastra State Employes Insurance Schem)
  • S.M.B.T. Hospital lab, Ghoti

  • Saraswati Hospital Lab, Sangamner

  • Namco Charitable Trust CencerHospital
    (R.T.O. Road, Nashik)